Skip to main content

Oferta Edukacyjna

Odpowiadaj?c na potrzeby zmieniaj?cego si? otoczenia, zapewniamy mo?liwo?ci rozwoju na ka?dym etapie edukacji i ?cie?ki zawodowej. Programy studiów s? opracowywane przez naszych dydaktyków we wspó?pracy z najlepszymi praktykami biznesu, prawa i medycyny.

Wydzia? Ekonomii i Zarz?dzania

 1. Renomowane studia z jednym lub dwoma dyplomami - prowadzone wspólnie z Coventry University. 
 2. Wysoki poziom kszta?cenia poparty wynikiem globalnego rankingu U-Multirank przygotowanego na zlecenie Komisji Europejskiej.
 3. Absolwenci WEiZ uzyskuj? najwy?sze wynagrodzenie wed?ug systemu ELA.
 4. Polska Komisja Akredytacyjna przyzna?a najwy?sz? ocen? wyró?niaj?c? kierunkowi stosunki mi?dzynarodowe.

Wydzia? Prawa i Administracji

 1. Od 10 lat niekwestionowany lider presti?owego rankingu wydzia?ów prawa "Dziennika Gazety Prawnej".
 2. Wydzia? uzyska? kategori? A, przyznan? przez Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych.
 3. Wydzia? posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk prawnych w dyscyplinie prawo.
 4. Polska Komisja Akredytacyjna przyzna?a najwy?sz? ocen? wyró?niaj?c? kierunkowi prawo.

Wydzia? Medyczny

 1. Kszta?cimy w 4-osobowych grupach klinicznych.
 2. Kierunek lekarski oceniony pozytywnie przez Polsk? Komisj? Akredytacyjn?. Nota wyró?niaj?ca w kryterium opieki nad studentami oraz wsparcia w procesie uczenia si? i osi?gania efektów kszta?cenia.
 3. Wydzia? dysponuje nowoczesn? infrastruktur? oraz Centrum Symulacji Medycznej.
 4. Studia magisterskie na kierunku lekarskim zakończone dyplomem uprawniaj?cym do zdawania LEP (LEK) i aplikacji na specjalizacje.

Dlaczego ?azarski?

Jeste?my o?rodkiem naukowo-dydaktycznym, który umiej?tnie ??czy innowacyjne standardy edukacji z tradycyjnymi celami kszta?cenia, kieruj?c si? zasad? universitas magistrorum et scholarium.

Zgodnie z tym za?o?eniem uczelnia to wspólnota nauczaj?cych i studiuj?cych. Budujemy spo?eczno?? opart? na zdobywaniu wiedzy od najznakomitszych mistrzów. Dlatego grono naszych wyk?adowców to ponad 250 najwybitniejszych ekspertów w dziedzinie gospodarki, polityki i prawa. Szczycimy si? zarówno uznanymi nazwiskami w ?wiecie naukowym, jak i specjalistami - praktykami ze sfery biznesu. Dzi?ki temu umo?liwiamy wszechstronny rozwój, który tak jak w pocz?tkach tradycji szkolnictwa wy?szego, daje naszym adeptom kompleksowe przygotowanie w wybranej dziedzinie. Profil kszta?cenia i prowadzonych badań dostosowujemy natomiast do wymagań wspó?czesnego ?wiata z naciskiem na kszta?towanie kompetencji zawodowych.

Od lat utrzymujemy si? w czo?ówce najwa?niejszych rankingów szkó? wy?szych.

Dzi?ki naszej znakomitej kadrze i dba?o?ci o najwy?sz? jako?? nauczania od lat utrzymujemy si? w czo?ówce najwa?niejszych rankingów w Polsce.

Jeste?my najlepsz? polsk? uczelni? w mi?dzynarodowym rankingu U-Multirank przygotowywanym na zlecenie Komisji Europejskiej. Ponadto znajdujemy si? presti?owym gronie 8% najwy?ej ocenionych uczelni z ca?ego ?wiata.

Wed?ug presti?owego rankingu Perspektyw jeste?my na 3. miejscu w?ród niepublicznych uczelni magisterskich. Od dwóch lat utrzymujemy mocn? 3. pozycj? w?ród wszystkich uczelni niepublicznych magisterskich w kraju.

Wydzia? Prawa i Administracji nieprzerwanie od 10 lat jest liderem presti?owego rankingu wydzia?ów prawa "Dziennika Gazety Prawnej".

Nasz Wydzia? Ekonomii plasuje si? na I miejscu ratingu magazynu Brief mierz?cego przygotowanie absolwentów do wej?cia na rynek pracy.

Uczymy przez do?wiadczenie

 • Programy studiów przygotowujemy w sta?ej wspó?pracy z najlepszymi praktykami biznesu i prawa. Nad ka?d? now? specjalno?ci? czuwa ekspert-mentor w danej dziedzinie. Powo?ali?my Rad? Biznesu, która stale dba o to, by zakres merytoryczny naszych studiów zawsze odpowiada? aktualnym wymaganiom rynku. Dzi?ki temu mamy pewno??, ?e uczysz si? tego, co rzeczywi?cie wykorzystasz w przysz?ej pracy zawodowej.
 • Zaj?cia prowadzimy interaktywnie - warsztaty, studia przypadków czy gry symulacyjne daj? mo?liwo?? nauki przez do?wiadczenie. W ten sposób rozwijasz praktyczne umiej?tno?ci ju? na studiach! Wolisz wcieli? si? w rol? adwokata czy prokuratora? We? udzia? w symulacji procesu na naszej w?asnej sali s?dowej.

Gwarantujemy sukces zawodowy

 • Pierwsze do?wiadczenia zawodowe zdobywasz podczas p?atnych sta?y i praktyk, które Ci zapewniamy. Realizujesz projekty w naszych firmach partnerskich, od których otrzymujesz referencje lub listy polecaj?ce.
 • Przez Biuro Praktyk i Karier aktywnie wspieramy w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych, prowadzimy warsztaty i doradztwo zawodowe. Dzi?ki temu 76,1% naszych studentów znajduje prac? jeszcze w trakcie studiów!

Jeste?my uczelni? mi?dzynarodow?

 • Wspó?pracujemy z ponad 90 uczelniami na ca?ym ?wiecie. W ramach programu Erasmus+ mo?esz otworzy? si? na nowe kraje i inne kultury. Oferujemy nie tylko wymian? studenck?, ale równie? zagraniczne praktyki i sta?e.
 • Nasze angloj?zyczne programy studiów tworzymy wspólnie z Boston University i Coventry University. Dzi?ki temu studiuj?c jeden wybrany kierunek zdobywasz a? dwa dyplomy - polski i brytyjski.

Rankingi i nagrody

2018

 • Wed?ug presti?owego rankingu Perspektyw jeste?my na 3. miejscu w?ród niepublicznych uczelni magisterskich. Od dwóch lat utrzymujemy mocn? 3. pozycj? w?ród wszystkich uczelni niepublicznych magisterskich w kraju.
 • WPiA Uczelni ?azarskiego po raz 10. zaj?? I miejsce w?ród uczelni niepublicznych w XII Rankingu Wydzia?ów Prawa, przygotowanym przez ?Dziennik Gazet? Prawn?”. Uczelnia zaj??a 6. pozycj? w klasyfikacji uwzgl?dniaj?cej wszystkie uczelnie publiczne i niepubliczne. Tym samym w ogólnej klasyfikacji Uczelnia ?azarskiego wyprzedzi?a a? 10 uczelni publicznych oraz 13 niepublicznych.
 • Komisja Certyfikacyjna oceniaj?ca aplikacje w III edycji Ogólnopolskiego Konkursu i Programu Akredytacji Kierunków Studiów ?Studia z Przysz?o?ci?” przyzna?a Certyfikat i Znak Jako?ci ?Studia z Przysz?o?ci?” trzem kierunkom studiów podyplomowych zg?oszonym przez Centrum Kszta?cenia Podyplomowego Uczelni ?azarskiego. Decyzj? Komisji Certyfikat i Znak Jako?ci ?Studia z Przysz?o?ci?” otrzyma?y kierunki: MBA w Ochronie Zdrowia, Lean Management, Quality excellence. Auditor wiod?cy ISO 9001.
 • Zgodnie z danymi ELA za rok 2016 absolwenci wszystkich kierunków II stopnia z dziedziny nauk ekonomicznych prowadzonych na naszej uczelni zarabiaj? powy?ej ?redniej w stosunku do ?rednich zarobków w powiatach zamieszkania. Ponadto absolwenci ekonomii i stosunków mi?dzynarodowych zarabiaj? najwi?cej w?ród absolwentów wszystkich uczelni niepublicznych.
 • Uczelnia ?azarskiego zdoby?a a? dwie pierwsze nagrody w konkursie na kreatywn? kampani? rekrutacyjn? szko?y wy?szej zorganizowanym przez Wydawnictwo Perspektywy: I miejsce w kategorii reklama prasowa wspieraj?ca rekrutacj? oraz I miejsce w kategorii serwis rekrutacyjny. 
 • Studencka Poradnia Prawna Uczelni ?azarskiego znalaz?a si? na pierwszym miejscu w?ród poradni prawnych uczelni publicznych i niepublicznych w trzecim rankingu ?Rzeczpospolitej”. 

2017

 • W rankingu uczelni niepublicznych magisterskich ?Perspektyw” Uczelnia ?azarskiego zaj??a trzecie miejsce. Jest to awans o jedn? pozycj? w stosunku do roku poprzedniego. Najwi?cej punktów zdobyli?my w kategoriach si?a naukowa (85,6%) i absolwenci na rynku pracy (84,9%).
 • Potwierdzeniem znakomitej renomy Wydzia?u Prawa i Administracji jest utrzymanie pozycji lidera w rankingu ?Dziennika Gazety Prawnej” w?ród uczelni niepublicznych. Ju? po raz 9 w 11-letniej historii rankingu jeste?my na pierwszym miejscu podium. Wydzia? Prawa i Administracji Uczelni ?azarskiego zdeklasowa? rywali, zdobywaj?c ??cznie 96,75 pkt i uzyskuj?c tym samym kilkunastopunktow? przewag? nad kolejnym laureatem. W ca?o?ciowym rankingu, uwzgl?dniaj?cym wydzia?y prawa na uczelniach publicznych i niepublicznych, WPiA U?a zaj?? 7. miejsce.
 • W rankingu wszystkich uczelni akademickich w Polsce (Ranking ?Perspektyw”) Uczelnia ?azarskiego zaj??a 35. pozycj?. To awans a? o 15 pozycji rok do roku. O wyniku decydowa?o kilka niezwykle istotnych sk?adowych, m.in. innowacyjno?? (9%), absolwenci na rynku pracy (18%) czy umi?dzynarodowienie (15%). Najwa?niejszym czynnikiem, bo jego waga stanowi?a a? 35%, by?a efektywno?? naukowa i potencja? naukowy.

2016

 • Wydzia? Prawa i Administracji Uczelni ?azarskiego, po raz ósmy zaj?? I miejsce w?ród uczelni niepublicznych w X rankingu wydzia?ów prawa, przygotowanym przez "Dziennik Gazet? Prawn?". Wydzia?y prawa poddawane by?y ocenie w czterech kategoriach: kadra, jako?? i si?a kszta?cenia, wymogi i jako?? studentów, zdawalno?? na aplikacj? absolwentów. Wydzia? Prawa i Administracji Uczelni ?azarskiego zdoby? ??cznie uzyska? 94 pkt na 111 mo?liwych.
 • Uczelnia ?azarskiego zaj??a IV miejsce w rankingu niepublicznych uczelni 2016 przygotowanym przez miesi?cznik ?Perspektywy”. Ocena rankingowa bazowa?a na kryteriach takich jak: presti?, si?a naukowa, warunki kszta?cenia, innowacyjno?? oraz umi?dzynarodowienie.
 • Polska Komisja Akredytacyjna, po zapoznaniu si? z raportem Zespo?u Oceniaj?cego oraz stanowiskiem Uczelni, a tak?e kieruj?c si? sprawozdaniem Zespo?u nauk spo?ecznych w zakresie nauk spo?ecznych i prawych, w sprawie oceny programowej na kierunku ?stosunki mi?dzynarodowe” prowadzonym na Wydziale Ekonomii i Zarz?dzania Uczelni ?azarskiego w Warszawie na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim – wyda?o ocen? wyró?niaj?c?.
 • Centralna Komisja ds. Stopni i tytu?ów podj??a decyzj? o przyznaniu z dniem 27 czerwca 2016 r. Wydzia?owi Prawa i Administracji Uczelni ?azarskiego w Warszawie uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk prawnych w dyscyplinie prawo.
 • Centrum Nauczania J?zyka i Kultury Polskiej przy Studium J?zyków Obcych Uczelni ?azarskiego otrzyma?o uprawnienia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy?szego do organizowania państwowych egzaminów certyfikowanych z j?zyka polskiego jako obcego.
女配是个外星人,小小王妃驯王爷,穿到肉文里的女主伤不起
homeaboutnewsPartnerscontact
神医嫡女医毒无双嫡女毒妃悦儿燕京杀嫡女惊华重生嫡女贵妻盛世清ge嫡女重生之温婉
致命嫡女漫画免费重生之嫡女下嫁 庶子毒女嫡妃要休夫重生之锦绣嫡女古言嫡女之初有成攻略