P?ístroje

Název p?ístrojePopis vyu?ití p?ístrojeWebov? odkazRok v?robyKomer?ně vyu?iteln?- mimo ?ZU (ano/ne)Vyu?iteln? v rámci FAPPZ (ano/ne)Vyu?iteln? v rámci ?ZU (ano/ne)KatedraZodpovědn? pracovník – kontaktní osoba
LCPro+systém broad - gazometrick? p?ístrojp?enosn? p?ístroj na mě?ení v?měny plyn?, s mě?ící kom?rkouOdkaz2004anoanoanoKatedra botaniky a fyziologie rostlinHnili?ka Franti?ek
Lcpro-SD s p?íslu?enstvím -infra?erven? analyzátor plyn?p?enosn? p?ístroj na mě?ení v?měny plyn?, s mě?ícími kom?rkamiOdkaz2014anoanoanoKatedra botaniky a fyziologie rostlinHnili?ka Franti?ek
CCM-200-56 - chlorofylmetrp?ístroj na mě?ení obsahu fotosynteticky aktivních barvivOdkaz2001neneneKatedra botaniky a fyziologie rostlinHnili?ková Helena
OSI 1FL - fluorescen?ní analyzátorp?ístroj na mě?ení zhá?ení fluorescence chlorofyl?Odkaz2008neanoanoKatedra botaniky a fyziologie rostlinHnili?ka Franti?ek
WinDIAS 3+software mě?i? listové plochyobrazová anal?za, stanovení listové plochy a míry po?kození lit?Odkaz2009anoanoanoKatedra botaniky a fyziologie rostlinHnili?ka Franti?ek
AP4 - porometrp?ístroj na mě?ení stomatální vodivosti list?Odkaz2011neneneKatedra botaniky a fyziologie rostlinHnili?ková Helena
Scholanderova bomba - jednotka na mě?ení vodního potenciálulaboratorní p?ístroj na mě?ení vodního potenciáluOdkaz2010neneneKatedra botaniky a fyziologie rostlinHnili?ka Franti?ek
Psypro - mě?ení vodního potenciálulaboratorní p?ístroj pro mě?ení vodního a osmotického potenciálu rostlinOdkaz2004neanoneKatedra botaniky a fyziologie rostlinHnili?ka Franti?ek
WP4C - p?ístroj na mě?ení vodního potenciálulaboratorní p?ístroj pro mě?ení vodního potenciálu rostlinOdkaz2014anoanoanoKatedra botaniky a fyziologie rostlinHnili?ka Franti?ek
CONVIRON E8 - komora pro pěstování rostlinklimatizovaná komora pro pěstování rostlin s nastaviteln?m světeln?m a teplotním re?imemOdkaz2009anoanoanoKatedra botaniky a fyziologie rostlinHejnák Václav
MEMMERT - inkubátor chlazen? s?kompresoremlaboratorní klí?idloOdkaz2011neneneKatedra botaniky a fyziologie rostlinHnili?ka Franti?ek
Laget MS 20A - adiabatick? spaln?kalorimetr + termostatspaln? kalorimetr pro zji??ování obsahu energie v látkách, stanovení vztahu sink-source a fotosyntetické akumulace energieOdkaz2001anoanoanoKatedra botaniky a fyziologie rostlinHnili?ková Helena
IKA C 200 - isoperibolick? spaln?kalorimetrspaln? kalorimetr pro zji??ování obsahu energie v látkách, stanovení vztahu sink-source a fotosyntetické akumulace energieOdkaz2006anoanoanoKatedra botaniky a fyziologie rostlinHnili?ková Helena
Parr 1281 - isoperibolick? spaln?kalorimetrspaln? kalorimetr pro zji??ování obsahu energie v látkách, stanovení vztahu sink-source a fotosyntetické akumulace energieOdkaz2005neanoanoKatedra botaniky a fyziologie rostlinHnili?ka Franti?ek
UZ Sonopuls HD 2070k - homogenizátorlaboratorní homogenizátorOdkaz2011neneanoKatedra botaniky a fyziologie rostlinHnili?ka Franti?ek
Yellow line IKA A10 - homogenizátorlaboratorní homogenizátor pro p?ípravu vzork? ke spalné kalorimetriiOdkaz2007neanoanoKatedra botaniky a fyziologie rostlinHnili?ka Franti?ek
Theta Kit V3 za?ízení mě?ící p?dní vlhkost se sondoup?ístroj pro stanoveníobsahu vody v p?děOdkaz2008neneneKatedra botaniky a fyziologie rostlinHnili?ka Franti?ek
analyzátor slune?ního zá?eníMě?ení LAI (pokryvnosti listoví) v porostu. Dálkov? p?enos dat2015anoanoneKatedra botaniky a fyziologie rostlinHnili?ka Franti?ek
chlorofylmetr CCM 300 012Mě?ení obsahu pigment? - chlorofyl? a karotenoid? v in situ na intaktních listech2015anoanoneKatedra botaniky a fyziologie rostlinHnili?ková Helena
rychloml?nek p-14 rotorov?Ml?nek pro homogenizaci rostlinného materiálu2015anoanoanoKatedra botaniky a fyziologie rostlinHnili?ka Franti?ek
fluorometr OS5p+P?ístroj pro mě?ení základních parametr? fluorescence na intaktních listech 2017anoanoanoKatedra botaniky a fyziologie rostlinHnili?ková Helena
LC-MSUHPLC - kapalinov? chromatograf s MS detekci (trojity kvadrupol), kvantifikace p?írodních látek (lipid?, potrav. Kontaminantu, pesticid?, sacharid?, peptid?)Odkaz2008anoanoanoKatedra chemieKotíková Zora
HPLCHPLC - kapalinov? chromatograf - separace a kvantifikace p?írodních látek s detekcí PDA, FLD, RIOdkaz2007anoanoanoKatedra chemieKotíková Zora
Spektrofotometr Helios gamaspektrofotometr pro UV a VIS oblastOdkaz2006anoanoanoKatedra chemiePivec Vladimír
Varian SpectrAA 110plamenová AAS - stanovení kovov?ch prvk? v rúzn?ch matricíchOdkaz2004anoanoanoKatedra chemieMiholová Dana
Varian SpectrAA 280ZETA-AAS - stanovení kovov?ch prvk? v rúzn?ch matricích2003anoanoanoKatedra chemieMiholová Dana
Plynov? chromatografVarian 330002002neanoneKatedra chemieTáborsk? Jan
Lyofilizátor Lyovac GT-2su?ení s vyu?itím mrazu a vákua - ?etrn? zp?sob p?ípravy vzork?, jejich konzervace.Odkaz2006anoanoanoKatedra chemiePivec Vladimír
Rota?ní vakuová odparka Büchikoncentrovaní a ?etrné odpa?ování kapaln?ch vzork?Odkaz2005anoanoanoKatedra chemiePivec Vladimír
Mikrovlnn? rozklad MWS-3+rozklad vzork? na mokré cestě s vyu?itím mikrovlnného oh?evu - minaralizace vzork?Odkaz2005anoanoanoKatedra chemiePivec Vladimír
konduktometr+pH metr WTVme?ení vodivosti a pH kapaln?ch vzork? s automatickym záznamem v pr?behu ?asuOdkaz2014anoanoanoKatedra chemieOrsák Matyá?
analyzator rtuti AMAspektrofotometr na stanoveni rtuti ve vzorku2000anoanoanoKatedra chemieMiholová Dana
analyzátor tlaku par paliv RVP-Astanoveni tlaku par rozpou?tědel a palivOdkaz2011anoanoanoKatedra chemieH?nig Vladimír
Magellan Ashtec ProMark 2P?esn? diferen?ní GPS p?ístroj. 2 ks kompletních sestav+ software Ashtech Solution + K?ovák32. Ka?dá sestava obsahuje: 1 anténu, 1 p?ijíma?. Dále tripod, v?ty?ka, bra?na.Odkaz2001anoanoanoKatedra pedologie a ochrany p?dJak?ík Ond?ej
Wet Sieving ApparatusP?ístroj pro stanovení stability p?dních agregát?.Odkaz2003anoanoanoKatedra pedologie a ochrany p?dJak?ík Ond?ej
ICS 90 (Dionex, USA)Iontov? chromatograf - stanovení základních kationt? (Na+, NH4+, K+,Mg2+ , Ca2+) ve vodn?ch roztocích ?i extraktech blízk?ch voděOdkaz2008anoanoanoKatedra pedologie a ochrany p?dTejneck? Václav
ICS 1600 (Dionex, USA)Iontov? chromatograf - stanovení anorganick?ch a organick?ch (nízkomolekulární organické kyseliny) aniont?ve vodn?ch roztocích ?i extraktech blízk?ch voděOdkaz2010anoanoanoKatedra pedologie a ochrany p?dTejneck? Václav
ADVANCE ICD 10x-160x (Bresser Optik, SRN)Trinokulární lupa s p?íslu?enstvímOdkaz2010neneneKatedra pedologie a ochrany p?dTejneck? Václav
Spektrofotometr UV/VIS 8453 (Hewlett Packard, USA)UV/VIS spektrofotometrOdkaz1996anoanoanoKatedra pedologie a ochrany p?dTejneck? Václav
Opus titration (Hirschmann, SRN)Poloautomatická byretaOdkaz2013anoanoanoKatedra pedologie a ochrany p?dTejneck? Václav
Spektrometr DELTA PREMIUMRu?ní rentgen fluorescen?ní spektrometr - XRF analyzátor, stanovení prvkového slo?ení materiál?Odkaz2012anoanoanoKatedra pedologie a ochrany p?dNěme?ek Karel
Plotter DesingJet 1050CBarevná velkoformátová tiskárna -jednotlivé listy nebo na role papíru velikostí od A4 do A0Odkaz2001neanoanoKatedra pedologie a ochrany p?dNěme?ek Karel
Centrifuga s chlazením - Sigma 3-18KOdst?e?ování vzork? s mo?ností nastavení teploty v rozsahu od -20 do 40°C a otá?ek do max 13 800 min-1 (to odpovídá 20440 RCF)Odkaz2005anoanoanoKatedra pedologie a ochrany p?dKo?árek Martin
Laboratorní termostat STInkubace vzork? p?i teplotě v rozsahu od 3 do40°C s mo?ností programování změn teploty v ?aseOdkaz2010neanoanoKatedra pedologie a ochrany p?dKo?árek Martin
Mikrovlnn? systém MARS-5, CEM, USAMineralizace (rozklad) vzork? na mokré cestěOdkaz2007neanoanoKatedra pedologie a ochrany p?dVaněk Ale?
GCMS - plynov? chromatograf s?hmotnostní detekcí (spole?ně s?KRV) GC 450 (Varian, Austrálie) MS 240 (Varian, Austrálie)Anal?zy PAH a PCB v p?dách, anal?zy silicOdkaz2008anoanoanoKatedra pedologie a ochrany p?dFraňková Alena
Extrak?ní p?ístroj SER 148/6 (Velp Scientifica, Itálie)Extrakce analyt? z r?zn?ch matricOdkaz2012anoanoanoKatedra pedologie a ochrany p?dFraňková Alena
iCAP 7000 (Thermo, USA)Optick? emisní spektrometr s induk?ně vázan?m plazmatem, pro simultání stanoveni více ne? ?edesáti prvk? ve vodn?ch roztocích.Odkaz2013anoanoanoKatedra pedologie a ochrany p?dOnd?ej Drábek
AA 280FS (Varian, Australie - nyní Agilent, USA)Atomov? absorp?ní spektrometrpro skupinové stanovení více ne? ?edesáti prvk? ve vodn?ch roztocích, v?luzích nebo rozkladech proveden?ch směsí anorganick?ch kyselin.Odkaz2008anoanoanoKatedra pedologie a ochrany p?dOnd?ej Drábek
ICS 500 a HPLC SUMMIT - (Dionex - USA)Iontov? a kapalinov? chromatograf. Speciace hliníku a stanovení oligosacharid?. Separace a stanovení vybran?ch organick?ch látek absorbujících UV-VIS zá?ení.Odkaz2005anoanoanoKatedra pedologie a ochrany p?dOnd?ej Drábek
CRYSTAL ( Adrona - Loty?sko)Laboratorní stanice pro úpravu vodyOdkaz2010neanoanoKatedra pedologie a ochrany p?dOnd?ej Drábek
Sada pro mě?ení R?PVKompletní standardní sada pro stanovení reten?ních k?ivek v rozsahu 0-1 - 15 barOdkaz2014neneneKatedra pedologie a ochrany p?dKode?ová Radka
KD-2 Pro analyzérKompletní sada pro mě?ení tepeln?ch vlastností materiáluOdkaz2010neneneKatedra pedologie a ochrany p?dKode?ová Radka
Ecaflow glp 150Coulometr (EcaFlow 150GLP) vyu?ívá principy pr?tokové elektrochemie, coulometrie a coulometrick?ch titracíOdkaz2007neanoneKatedra pedologie a ochrany p?dNikodem Antonín
Helios gamaUV VIS spektrofotometrOdkaz1999neanoneKatedra pedologie a ochrany p?dNikodem Antonín
Respiration Analysis SystémP?ístroj k mě?ení fotosyntézy rostlin a p?dní respiraceOdkaz2011neanoanoKatedra pedologie a ochrany p?dFér Miroslav
NCS analyzer Flash 2000Anal?za Ctot, Corg, Ntot, StotOdkaz2009anoanoanoKatedra pedologie a ochrany p?dHou?ka Jakub
CHNS analyzátorstanovení celkov?ch obsah? C,N,S v p?dě, rostlinách, odpadechOdkaz2013neneneKatedra agroenvironmentální chemie a v??ivy rostlinZáme?níková Hana
Optick? emisní spektrometr s?induk?ně vázan?m plazmatemstanovení ?irokého spektra prvk?Odkaz2012anoanoanoKatedra agroenvironmentální chemie a v??ivy rostlinZáme?níková Hana
UV/VIS spektrometrstanovení P, Cox.,Odkaz2010neneneKatedra agroenvironmentální chemie a v??ivy rostlinSedlá? Ond?ej
Atomov? absorp?ní spektrometrstanovení AsOdkaz2005anoanoanoKatedra agroenvironmentální chemie a v??ivy rostlinKolihová Dana
Atomov? absorp?ní spektrometrstanovení makroprvk?Odkaz2010anoanoanoKatedra agroenvironmentální chemie a v??ivy rostlinNajmanová Jana
Destila?ní systém s mineraliza?ní jednotkoustanovení celkového dusíku v p?dě, rostlinách, odpadechOdkaz2009neanoanoKatedra agroenvironmentální chemie a v??ivy rostlinBazalová Marie
Pr?tokov? spektrofotometrstanovení minerálních forem NOdkaz2000neanoanoKatedra agroenvironmentální chemie a v??ivy rostlin?ern? Jind?ich
Plynov? chromatograf s?hmotnostním detektoremstanovení PCB, PAU, aminokyselinOdkaz2005neneneKatedra agroenvironmentální chemie a v??ivy rostlinKo?ná? Zdeněk
IRMS analyzátorstanovení obsahu izotop? N a COdkaz2008neneneKatedra agroenvironmentální chemie a v??ivy rostlin?ern? Jind?ich
Mikrovlnn? rozkladn? systémrozklad vzork? rostlin, p?d, odpad?Odkaz2007anoanoanoKatedra agroenvironmentální chemie a v??ivy rostlinNajmanová Jana
Analyzátor CIRAS 2stanovení intenzity fotosyntézy rostlinOdkaz2006neanoanoKatedra agroekologie a biometeorologieHamouzová Kate?ina
Analyzátor CIRAS 3stanovení intenzity fotosyntézy rostlinOdkaz2017neanoanoKatedra agroekologie a biometeorologieHamouzová Kate?ina
BREB (Bowen Ratio Energy Balance)stanovení skute?né evapotranspirace metodou BREBOdkaz2006neanoanoKatedra agroekologie a biometeorologieBrant Václav
?idla pro stanovení ovlh?ení porost?systém pro mě?ení mikroklimatu porostuOdkaz2007neanoanoKatedra agroekologie a biometeorologieBrant Václav
Sap-flowmě?ení transpirace metodou sap-flowOdkaz2006neanoanoKatedra agroekologie a biometeorologieBrant Václav
Model 600 Pressure Chamber Instrumentstanovení vodního potenciálu list?Odkaz2011neanoanoKatedra agroekologie a biometeorologieBrant Václav
PSYPRO water potential dataloggerstanovení vodního potenciálu list?Odkaz2012neanoanoKatedra agroekologie a biometeorologieBrant Václav
WP4C Dewpoint Potentiometerstanovení vodního potenciálu list?, p?dy a semenOdkaz2012neanoanoKatedra agroekologie a biometeorologieBrant Václav
Analyzázor CIRAS 2stanovení transpirace rostlinOdkaz2006neanoanoKatedra agroekologie a biometeorologieBrant Václav
CHLOROLAB 3mě?ení produkce kyslíku pomocí Clarkovy elektrodyOdkaz2006neanoanoKatedra agroekologie a biometeorologieHamouzová Kate?ina
FMS 2 (Pulse-modulated chlorophyll)mě?ení fluorescence chlorofylu na listech rostlinOdkaz2003neanoanoKatedra agroekologie a biometeorologieHamouzová Kate?ina
IMAGING-PAM M-Seriesmě?ení fluorescence chlorofylu rostlinOdkaz2009neanoanoKatedra agroekologie a biometeorologieHamouzová Kate?ina
Multispektrální kamera ADC TETRACAMsnímkování ve spektrálních pásmechOdkaz2011neanoanoKatedra agroekologie a biometeorologieHamouz Karel
Thermocycler C1000PCR amplifikaceOdkaz2002neanoanoKatedra agroekologie a biometeorologieHamouzová Kate?ina
Horizontální elektroforézaseparace produkt? PCROdkaz2002neanoanoKatedra agroekologie a biometeorologieHamouzová Kate?ina
CSL-MICRODOC (CLEAVER)transiluminátor s temnou komorou a fotoaparátemOdkaz2011neanoanoKatedra agroekologie a biometeorologieHamouzová Kate?ina
Centrifuga Micro 22Rchlazená centrifuga s rotoryOdkaz2002neanoanoKatedra agroekologie a biometeorologieHamouzová Kate?ina
Vodní lázeň WNB 14oh?ev vzork? v teplotním rozsahu +10 a? +95°COdkaz2005neanoanoKatedra agroekologie a biometeorologieHamouzová Kate?ina
Spektrofotometr Helios Gamma UV-Vismě?ení UV-VIS spekter s kavantitativní anal?zou vzork?Odkaz2007neanoanoKatedra agroekologie a biometeorologieHamouzová Kate?ina
Tissue Lyser 2rozru?ení rostlinn?ch tkání s následnou homogenizacíOdkaz2009neanoanoKatedra agroekologie a biometeorologieHamouzová Kate?ina
Dvouválcov? infiltrometrstanovení infiltrace vody do p?dyOdkaz2005neanoanoKatedra agroekologie a biometeorologieBrant Václav
Analyzátor CIRAS 2 a sonda SRC-1stanovení p?dní respirace a evaporaceOdkaz2006neanoanoKatedra agroekologie a biometeorologieBrant Václav
?idla CS615 Water Content Reflectometermě?ení objemové vlhkosti p?dyOdkaz2005neanoanoKatedra agroekologie a biometeorologieBrant Václav
PL 300 Air Permeability Meterstanovení propustnosti p?dy pro vzduchOdkaz2011neanoanoKatedra agroekologie a biometeorologieBrant Václav
Wet Sieving Apparatusstanovení stability p?dních agregát?Odkaz2005neanoanoKatedra agroekologie a biometeorologieBrant Václav
ThetaProbe ML + HH2 Moisture Meterambulantní stanovení vlhkosti p?dyOdkaz2014neanoanoKatedra agroekologie a biometeorologieBrant Václav
Geodetick? GPS RTK p?ístroj Trimble 5800ur?ování polohy, zamě?ování a vyty?ování bod?Odkaz2007neanoanoKatedra agroekologie a biometeorologieHamouz Karel
Leica binolupapozorování bjekt?Odkaz2009neanoanoKatedra agroekologie a biometeorologieKorenko Stanislav
Mikroskop Orthoplans adaptérem pro po?ízování fotofokumentaceOdkaz1980neanoanoKatedra agroekologie a biometeorologieHamouzová Kate?ina
R?stová komora MLR-350Hpěstování rostlin, testování klí?ivosti s mo?ností regulaceOdkaz2007neanoanoKatedra agroekologie a biometeorologieHamouzová Kate?ina
R?stová komora MLR-351pěstování rostlin, testování klí?ivosti s mo?ností regulaceOdkaz2007neanoanoKatedra agroekologie a biometeorologieHamouzová Kate?ina
R?stová komora MCA1000VHpěstování rostlin, testování klí?ivosti s mo?ností regulaceOdkaz2012neanoanoKatedra agroekologie a biometeorologieHamouzová Kate?ina
R?stová komora MCA1000VHpěstování rostlin, testování klí?ivosti s mo?ností regulaceOdkaz2012neanoanoKatedra agroekologie a biometeorologieHamouzová Kate?ina
R?stové komory Panasonic MIR-162pěstování rostlin, testování klí?ivosti s mo?ností regulaceOdkaz2005neanoanoKatedra agroekologie a biometeorologieHamouzová Kate?ina
Po?ítadlo semen CONTADORpo?ítání semenOdkaz2004neanoanoKatedra agroekologie a biometeorologieHamouzová Kate?ina
OXITOP Control s p?íslu?enstvímstanovení produkce bioplynuOdkaz2009neanoanoKatedra rostlinné v?robyBe?ková Lucie
ml?n laboratorní kombinovan? ZMmletí jednotliv?ch frakcí mouk2012Katedra rostlinné v?roby?ke?íková Alena
klimatická r?stová komora s p?íslu?enstvímklí?ení semena pěstování rostlin ve specifick?ch podmínkách2004anoanoanoKatedra rostlinné v?robyPazder? Kate?ina
penetrometr elektronick?p?ístroj na zkou?ení utu?ení p?dy2009anoanoanoKatedra rostlinné v?robyTomá?ek Jaroslav
analyzátor NIRT OmegAnalypo?íta?em ?ízen? infra?erven? spektrofotometr pro anal?zu celého zrna: p?enice (vlhkost, dusíkaté látky, lepek, Zelenyho test, ?krob, tvrdost), je?men (vlhkost, dusíkaté látky, ?krob), ?epka (vlhkost,olejnatost), sója (vlhkost, dusíkaté látky, ?krob, olejnatost), kuku?ice (vlhkost, dusíkaté látky, ?krob), ?ito (vlhkost, dusíkaté látky), tritikale (vlhkost, dusíkaté látky, ?krob).Odkaz2007anoanoanoKatedra rostlinné v?roby?ke?íková Alena
gasometrick? p?ístroj LCpmě?ení intenzity fotosyntézy na polních plodináchOdkaz2007Katedra rostlinné v?robyTomá?ek Jaroslav
Váhy su?ící AND MX 502007anoKatedra rostlinné v?robyHonsová Hana
Spektrofotometr ELISAstanovení obsahu gliadin?Odkaz2009Katedra rostlinné v?robyCapouchová Ivana
Prom?va? Hydroflex2009Katedra rostlinné v?robyHonsová Hana
Komora s odvětránímpěstování rostlin ve specifick?ch podmínkách (lé?ivky)2014neneneKatedra rostlinné v?robyJanatová Ane?ka
Plynov? chromatograf 6890anal?zy mastn?ch kyselin, silicOdkaz2005anoanoanoKatedra rostlinné v?robyFraňková Alena
Autosampler TRAY MODULE Agilentdávkování vzork? GCOdkaz2006Katedra rostlinné v?robyFraňková Alena
box laminární SCS 2-4mikrobiologické experimenty2011Katedra rostlinné v?robyFraňková Alena
NMR analyzátor olejnatostistanovení olejnatosti semenOdkaz2009Katedra rostlinné v?robyZukalová Helena
Sterilizátor parní2012Katedra rostlinné v?robyFraňková Alena
kamera Canon Lagriav?roba videoprogram? pro v?uku2011anoanoanoKatedra rostlinné v?robyChaloupsk? Radovan
Spektrometr Nicolet nexuspo?íta?em ?ízen? infra?erven? spektrofotometr pro anal?zu sypkého a ?rotovaného materiáluOdkaz2001Katedra rostlinné v?roby?ke?íková Alena
mě?i? p?dní vlhkosti HH22012anoanoanoKatedra rostlinné v?roby?ke?íková Alena
Centrifuga Universal 32R2004anoanoanoKatedra rostlinné v?roby?ke?íková Alena
Glutomatic GI 22002009anoanoanoKatedra rostlinné v?roby?ke?íková Alena
GCMS - plynov? chromatograf s hmotnostní detekcí (spole?ně s 21130)anal?zy PAH a PCB v p?dách, anal?zy silicOdkaz2008anoanoanoKatedra pedologie a ochrany p?d a KRVFraňková Alena
Elektronov? mikroskop Tesla BS 500transmisní elektronová mikroskopieOdkaz1977anoanoanoKatedra ochrany rostlinZouhar Miloslav
Ultracentrifuga Centrikon T 2180 KontronUltracentrifugaceOdkaz1994anoanoanoKatedra ochrany rostlinZouhar Miloslav
Pěstební komora Conviron Adaptis 2 kskomora pro pěstování rostlinOdkaz2010neanoanoKatedra ochrany rostlinWenzlová Jana
Pěstební komora Sanyo MLR 352Hkomora pro pěstování rostlinOdkaz2010neanoanoKatedra ochrany rostlinWenzlová Jana
Esco Class II Type A2laminární boxOdkaz2010neanoanoKatedra ochrany rostlinMazáková Jana
Esco laminar flow box cabinetlaminární boxOdkaz2010neanoanoKatedra ochrany rostlinMazáková Jana
Jouan MSC 9laminární boxOdkaz2009neanoanoKatedra ochrany rostlinWenzlová Jana
Jouan MSC 12laminární boxOdkaz2009neanoanoKatedra ochrany rostlinWenzlová Jana
Oscila?ní ml?n MM40 Retschhomogenizace vzork?Odkaz2008anoanoanoKatedra ochrany rostlinMazáková Jana
Hlubokomrazící box MDF U50V Sanyouchování vzork? v -80°COdkaz2008neanoanoKatedra ochrany rostlinMazáková Jana
Spektrofotometr Helios gama ThermoMě?ení adsorbanceOdkaz0anoanoanoKatedra ochrany rostlinGrimová Lenka
sonikátor UP400S Hielsherhomogenizace vzork? sonikacíOdkaz2008neanoanoKatedra ochrany rostlinZouhar Miloslav
Prom?va?ka ELISA Tecan HydroflexAutomatické prom?vání ELISA desti?ekOdkaz2010neanoanoKatedra ochrany rostlinGrimová Lenka
Spektrofotomettr ELISA Tecan Sunrise basicMě?ení adsorbance p?i aplikaci ELISAOdkaz2009neanoanoKatedra ochrany rostlinGrimová Lenka
C1000 Bioradp?ístroj pro PCROdkaz2010neanoanoKatedra ochrany rostlinGrimová Lenka
PTC 200 MJ Researchp?ístroj pro PCROdkaz2008neanoanoKatedra ochrany rostlinWenzlová Jana
Speed Cycler 2 Analytik Jenap?ístroj pro PCROdkaz2011neanoanoKatedra ochrany rostlinWenzlová Jana
CFX Conect Bioradp?ístroj pro Real time PCROdkaz2012neanoanoKatedra ochrany rostlinWenzlová Jana
DNA Engine Bioradp?ístroj pro PCROdkaz2011neanoanoKatedra ochrany rostlinWenzlová Jana
BX41 OlympusmikroskopOdkaz2009neanoanoKatedra ochrany rostlinZouhar Miloslav
BX51 OlympusmikroskopOdkaz2008neanoanoKatedra ochrany rostlinWenzlová Jana
SZX 7 OlympusstereomikroskopOdkaz2009neanoanoKatedra ochrany rostlinZouhar Miloslav
SZX 61 OlympusstereomikroskopOdkaz2008neanoanoKatedra ochrany rostlinWenzlová Jana
TMS Nikonmikroskop inverzníOdkaz1995neanoanoKatedra ochrany rostlinZouhar Miloslav
Jouan MR23icentrifuga, chlazenáOdkaz2002neanoanoKatedra ochrany rostlinGrimová Lenka
Hetich universal 320R 2xcentrifuga, chlazenáOdkaz2008neanoanoKatedra ochrany rostlinWenzlová Jana
autokláv MLS 3780 SanyoautoklávováníOdkaz2007neanoanoKatedra ochrany rostlinVospělová Jaroslava
Dokumenta?ní systém Ingenius Syngyne LHRdokumentace elktroforézOdkaz2006neanoanoKatedra ochrany rostlinGrimová Lenka
hematologick? analyzátor MEK 5208Kstanovení ?erveného a bílého krevního obrazuOdkaz2005neanoanoKatedra veterinárních disciplinFu?íková Alena
spektrofotometrLIBRA S22biochemické a dal?í anyl?zyOdkaz2005neanoanoKatedra veterinárních disciplinFu?íková Alena
Centrifuga Mikro 22Rchlazená centrifuga na mikrozkumavkyOdkaz2002neanoanoKatedra veterinárních disciplin?almanová Tereza
analyzátor ERBA XL-200 S ISEkolorimetrick? analyzátor s modulem pro stanovení elektrolyt?Odkaz2011neanoanoKatedra veterinárních disciplinH?lková Magdaléna
chemiluminiscen?ní west.blot scaner LI-CORchemiluminiscen?ní west.blot scanerOdkaz2013neanoanoKatedra veterinárních disciplin?almanová Tereza
Mini protean Tetra s p?íslu?enstvímelektroforézaOdkaz2013neanoanoKatedra veterinárních disciplin?almanová Tereza
CENTRIFUGA Mikro 20 s dopln.prisluscentrifuga nebr?děnáOdkaz2000neanoanoKatedra veterinárních disciplinT?mová Lenka
boxBiohazardp?íprava kultiva?ních mediíOdkaz2005neanoanoKatedra veterinárních disciplinT?mová Lenka
váhy Ohaus Discovery se stolemp?esné analytické vá?eníOdkaz2008neanoanoKatedra veterinárních disciplinT?mová Lenka
Mylab 30 Vetultrasonografick? p?ístroj pro veterinární medicínuOdkaz2007neanoanoKatedra veterinárních disciplin?ichta? Ji?í
sonda Linearní rektální LW 513,mikrokonvexní vaginálnísondy k ultrazvukuOdkaz2013neanoanoKatedra veterinárních disciplin?ichta? Ji?í
autokláv La-MCS-203sterilizace labor.sklaOdkaz2007neanoanoKatedra veterinárních disciplin?almanová Tereza
Elektroforeza Hoeffer Minive completeelektroforézaOdkaz2003neanoanoKatedra veterinárních disciplin?almanová Tereza
module Hofer Mini Bolt Minive completeWesternblotOdkaz2003neanoanoKatedra veterinárních disciplin?almanová Tereza
refraktometr RHC-200-ATCorienta?ní stanovení podílu protein? v krevním séruOdkaz2009neanoanoKatedra veterinárních disciplinH?lková Magdaléna
v?robník ledu NTF SL 35v?robník leduOdkaz2011neanoanoKatedra veterinárních disciplin?almanová Tereza
Nikon TiUfluorescen?ní mikroskop s kamerouOdkaz2014Katedra veterinárních disciplinNevoral Jan
Nikon SMZ 645, 745,1000,1500binokulární lupyOdkazKatedra veterinárních disciplinT?mová Lenka
Nikon ECLIPSE E600fluorescen?ní mikroskop s vyh?ívan?m stolkem,kamerouOdkaz2008Katedra veterinárních disciplin?imoník Ond?ej
centrifuga MPW-251nastavení brzdyOdkaz2010Katedra veterinárních disciplinT?mová Lenka
mul?ova? Enduromul?ování travních porost?Odkaz1999neanoneKatedra pícniná?ství a trávníká?stvíSedlá?ková Jarmila
su?árna Venticell 404su?ení vzork? biomasyOdkaz2005neanoneKatedra pícniná?ství a trávníká?stvíSedlá?ková Jarmila
su?árna Venticell 111su?ení vzork? biomasyOdkaz2005neanoneKatedra pícniná?ství a trávníká?stvíSedlá?ková Jarmila
trhací stroj kapacity 500 Nstanovení pevnostních charakteristik biomasyOdkaz2007neanoanoKatedra pícniná?ství a trávníká?stvíSedlá?ková Jarmila
kalorimetrick? systém IKAstanovení spalného tepla a v?h?evnosti biomasyOdkaz2006anoanoanoKatedra pícniná?ství a trávníká?stvíSedlá?ková Jarmila
mě?i? listové plochy AM3LAI metrOdkaz2006neanoneKatedra pícniná?ství a trávníká?stvíSedlá?ková Jarmila
kamera systém Minirhizotronkamerov? systém pro záznam ko?enového systémuOdkaz2006neanoneKatedra pícniná?ství a trávníká?stvíSedlá?ková Jarmila
klimatiza?ní komora Binder KBWF 240klimatiza?ní komora pro klí?ení osivaOdkaz2007neanoneKatedra pícniná?ství a trávníká?stvíSedlá?ková Jarmila
stereomikroskop Nikon SMZpo?izování makrofotografiíOdkaz2007neanoneKatedra pícniná?ství a trávníká?stvíSedlá?ková Jarmila
analyzátor ITP Ionosep 20stanovení iont? v roztocíchOdkaz2008neanoneKatedra pícniná?ství a trávníká?stvíSedlá?ková Jarmila
analyzátor dusíku Dumathermstanovení obsahu dusíku v biomaseOdkaz2008anoanoanoKatedra pícniná?ství a trávníká?stvíSedlá?ková Jarmila
mrazák Liebherr G3113uchování vzork? biomasyOdkaz2004neanoneKatedra pícniná?ství a trávníká?stvíSedlá?ková Jarmila
klimatiza?ní komora Binder KBWF 720klimatiza?ní komora pro klí?ení osivaOdkaz2009neanoneKatedra pícniná?ství a trávníká?stvíSedlá?ková Jarmila
systém mlecí MF 10 basic?rotování vzork? biomasyOdkaz2006neanoneKatedra pícniná?ství a trávníká?stvíSedlá?ková Jarmila
ml?n univerzální ?ezací?rotování vzork? biomasyOdkaz2007neanoneKatedra pícniná?ství a trávníká?stvíSedlá?ková Jarmila
penetrologer 0615SAstanovení zhutnění p?dyOdkaz2007neanoneKatedra pícniná?ství a trávníká?stvíSedlá?ková Jarmila
váhy Kern MRS 120-3su?ící váhyOdkaz2007neanoanoKatedra pícniná?ství a trávníká?stvíSedlá?ková Jarmila
infiltrometr standardnístanovení vsaku vody do p?dyOdkaz2007neanoanoKatedra pícniná?ství a trávníká?stvíSedlá?ková Jarmila
traktor Honda HF 2417 K2se?ení trávník?Odkaz2012neanoanoKatedra pícniná?ství a trávníká?stvíSedlá?ková Jarmila
seka?ka BDR1se?ení travních porost?Odkaz2013neanoanoKatedra pícniná?ství a trávníká?stvíSedlá?ková Jarmila
pec muflováspalování vzork?Odkaz2008neanoneKatedra pícniná?ství a trávníká?stvíSedlá?ková Jarmila
t?epa?ka HS 260 basicp?íprova vzork? pro anal?zyOdkaz2006neanoneKatedra pícniná?ství a trávníká?stvíSedlá?ková Jarmila
p?ístroj destila?ní GFLv?roba destilované vodyOdkaz2006neanoneKatedra pícniná?ství a trávníká?stvíSedlá?ková Jarmila
pH metr Lovibond Senzodirectmě?ení pHOdkaz2006neanoanoKatedra pícniná?ství a trávníká?stvíSedlá?ková Jarmila
konduktometr Senzodirectmě?ení vodivostiOdkaz2006neanoanoKatedra pícniná?ství a trávníká?stvíSedlá?ková Jarmila
separátor krmivseparování frakcí konzervovan?ch krmivOdkaz2007neanoanoKatedra pícniná?ství a trávníká?stvíSedlá?ková Jarmila
k?ovino?ez Stihl FS55se?ení travních porost?Odkaz2002neanoanoKatedra pícniná?ství a trávníká?stvíSedlá?ková Jarmila
seka?ka HRD536se?ení trávník?Odkaz2007neanoanoKatedra pícniná?ství a trávníká?stvíSedlá?ková Jarmila
Tecan infinity M200 readr?tění mikrotitra?ních desti?ekOdkaz2009neanoanoKatedra mikrobiologie, v??ivy a dietetikyDosko?il Ivo
laboratorní inkubátor Série IBE (JEIO TECH)termostat na inkubaciOdkaz2011neanoanoKatedra mikrobiologie, v??ivy a dietetikyDosko?il Ivo
Panasonoc CO2 inkubátorkultiva tkáňov?ch kult?rOdkaz2011neanoanoKatedra mikrobiologie, v??ivy a dietetikyDosko?il Ivo
BIOAIR TOPSAFE 1,2laminární box pro tkáňové kulturyOdkaz2011neanoanoKatedra mikrobiologie, v??ivy a dietetikyDosko?il Ivo
inverzní mikroskop ZEISSmikroskopOdkaz2012neanoanoKatedra mikrobiologie, v??ivy a dietetikyDosko?il Ivo
Applied Biosystems Real-Time PCRstanovení DNA a RNA vzork?Odkaz2014neanoanoKatedra mikrobiologie, v??ivy a dietetikyDosko?il Ivo
HPLCvysokotlaká kapalinová chromatrografie2005neanoanoKatedra mikrobiologie, v??ivy a dietetikyHavlík Jaroslav
autosampler HPLCnastri?k vzork? k HPLC2008neanoanoKatedra mikrobiologie, v??ivy a dietetikyHavlík Jaroslav
ScanVacodpa?ování vzork?Odkaz2010neanoanoKatedra mikrobiologie, v??ivy a dietetikyHavlík Jaroslav
Kjeltec 2400stanovení N, NLOdkaz2005neanoanoKatedra mikrobiologie, v??ivy a dietetikyPlach? Vladimír
SER 146/8extrakce tuk?Odkaz2008neanoanoKatedra mikrobiologie, v??ivy a dietetikyPlach? Vladimír
FIWE 6hydrol?za vlákniny pro stanovení hrubé a detergentní vlákninyOdkaz2008neanoanoKatedra mikrobiologie, v??ivy a dietetikyPlach? Vladimír
Coexodtu?nění vzork?Odkaz2008neanoanoKatedra mikrobiologie, v??ivy a dietetikyPlach? Vladimír
mineraliza?ní jednotkamineralizace vzork? na NL, písek, tuk po hydrol?zeOdkaz2007neanoanoKatedra mikrobiologie, v??ivy a dietetikyPlach? Vladimír
AAA 400stanovení aminokyselin a biogenních amin?Odkaz2002neanoanoKatedra mikrobiologie, v??ivy a dietetikyPlach? Vladimír
MS 10-Astanovení brutto energieOdkaz2001neanoanoKatedra mikrobiologie, v??ivy a dietetikyPlach? Vladimír
Memmertsu?ení a hydrol?za vzork?Odkaz2005neanoanoKatedra mikrobiologie, v??ivy a dietetikyPlach? Vladimír
Laborota 400odpa?ování vzork?Odkaz2010neanoanoKatedra mikrobiologie, v??ivy a dietetikyPlach? Vladimír
LH15/13stanovení popelovinOdkaz2005neanoanoKatedra mikrobiologie, v??ivy a dietetikyPlach? Vladimír
Cyclotec 1093mletí such?ch materiál? pro anal?zuOdkaz2008neanoanoKatedra mikrobiologie, v??ivy a dietetikyPlach? Vladimír
Grindomixhomogenizace materiáluOdkaz2008neanoanoKatedra mikrobiologie, v??ivy a dietetikyPlach? Vladimír
Ankom DaisyII Incubatorstravitelnost organické hmoty, vlákniny, su?inyOdkaz2007neanoanoKatedra mikrobiologie, v??ivy a dietetikyPlach? Vladimír
Ankom 200/220 Fiber Analyzatorstanovení hrubé a detergentní vlákninyOdkaz2009neanoanoKatedra mikrobiologie, v??ivy a dietetikyPlach? Vladimír
InBody 230mě?ení tělesné kondice ?lověkaOdkaz2009neanoanoKatedra mikrobiologie, v??ivy a dietetikyPlach? Vladimír
box laminární Biocap DNAbox pro ochranu p?i manipulaci se vzorky PCROdkaz2008neanoanoKatedra mikrobiologie, v??ivy a dietetikyBune?ová Věra
váhy Kern440-49NváhyOdkaz2009neanoanoKatedra mikrobiologie, v??ivy a dietetikyBune?ová Věra
Vortex MIXER ZX classict?epa?kaOdkaz2012neanoanoKatedra mikrobiologie, v??ivy a dietetikyBune?ová Věra
EC 300 XL Power SupplyelektroforézaOdkaz2006neanoanoKatedra mikrobiologie, v??ivy a dietetikyBune?ová Věra
Universal Mutation Detection System D codeTM systemelektroforézapro DGGEOdkaz2009neanoanoKatedra mikrobiologie, v??ivy a dietetikyBune?ová Věra
elektroforéza PowerPacTM Basicelektroforéza s p?íslu?enstvímOdkaz2002neanoanoKatedra mikrobiologie, v??ivy a dietetikyBune?ová Věra
Spectrophotometer ND-1000 NanoDropspektrofotometrOdkaz2007neanoanoKatedra mikrobiologie, v??ivy a dietetikyBune?ová Věra
Tprofesional ThermocyclertermocyklérOdkaz2007neanoanoKatedra mikrobiologie, v??ivy a dietetikyBune?ová Věra
LightCycler NanotermocyklérOdkaz2013neanoanoKatedra mikrobiologie, v??ivy a dietetikyBune?ová Věra
Gel DOC XR Systém Universal Hood IItransiluminátorOdkaz2008neanoanoKatedra mikrobiologie, v??ivy a dietetikyBune?ová Věra
Centrifuga Eppendorfcentrifuga na mikrozkumavkyOdkaz2007neanoanoKatedra mikrobiologie, v??ivy a dietetikyTlapáková Ivana
Magnetická mícha?ka Stuart CB162magnetická mícha?kaOdkaz2006neanoanoKatedra mikrobiologie, v??ivy a dietetikyTlapáková Ivana
Bug Boxanaerobní kultiva?ní boxOdkaz2006neanoanoKatedra mikrobiologie, v??ivy a dietetikyTlapáková Ivana
Centrifuga Hettich Universal 320Rcentrifuga s v?měnn?mi rotoryOdkaz2005neanoanoKatedra mikrobiologie, v??ivy a dietetikyTlapáková Ivana
Váhy Kern EG2200 2NMváhyOdkaz2006neanoanoKatedra mikrobiologie, v??ivy a dietetikyTlapáková Ivana
Po?ítadlo kolonií Stuartpo?ítadlo koloniíOdkaz2009neanoanoKatedra mikrobiologie, v??ivy a dietetikyTlapáková Ivana
T?epa?ka IKA MS TTS2t?epa?kaOdkaz2003neanoanoKatedra mikrobiologie, v??ivy a dietetikyTlapáková Ivana
Mikroskop OptikamikroskopOdkaz2012neanoanoKatedra mikrobiologie, v??ivy a dietetikyTlapáková Ivana
Mikroskop Optikamikroskop s fázov?m kontrastemOdkaz2011neanoanoKatedra mikrobiologie, v??ivy a dietetikyPechar Radko
Mikroskop Nikon Eclipse E200mikroskop s fázov?m kontrastemOdkaz2012neanoanoKatedra mikrobiologie, v??ivy a dietetikyPechar Radko
Termoblok Eppendorf Termostat plustermoblokOdkaz2007neanoanoKatedra mikrobiologie, v??ivy a dietetikyTlapáková Ivana
Váhy Kern EG2200 2NMváhyOdkaz2006neanoanoKatedra mikrobiologie, v??ivy a dietetikyTlapáková Ivana
Autokláv SystecautoklávOdkaz2011neanoanoKatedra mikrobiologie, v??ivy a dietetikyTlapáková Ivana
Mikroskop Nikon Eclipse E800mikroskop fluorescen?níOdkaz2001neanoanoKatedra mikrobiologie, v??ivy a dietetikyTlapáková Ivana
WTW Multi 3420 se sondami a kufremmultimetr parametr? vody (teplota, kyslík, pH, konduktivita)Odkaz2011neanoanoKatedra zoologie a rybá?stvíPetrt?l Miloslav
GARMIN eTrex 30 - TOPO CzechGPS p?ijíma?Odkaz2014neanoanoKatedra zoologie a rybá?stvíPetrt?l Miloslav
Olympus CX21optická mikroskopieOdkaz2006neanoanoKatedra zoologie a rybá?stvíVadlejch Jaroslav
Kern 440-33vá?eníOdkaz2010neanoanoKatedra zoologie a rybá?stvíVadlejch Jaroslav
Sanyo MIR-262inkubaceOdkaz2006neanoanoKatedra zoologie a rybá?stvíVadlejch Jaroslav
Sanyo MDF-192hlukobé zmra?eníOdkaz2006neanoanoKatedra zoologie a rybá?stvíVadlejch Jaroslav
Olympus BX51optická mikroskopieOdkaz2009neanoanoKatedra zoologie a rybá?stvíVadlejch Jaroslav
Hettich universal 32Rchlazená centrifugaceOdkazneanoanoKatedra zoologie a rybá?stvíVadlejch Jaroslav
Sanyo MOV-112su?eníOdkaz2006neanoanoKatedra zoologie a rybá?stvíVadlejch Jaroslav
Panasonic MIR-154-PEinkubátorOdkaz2012neanoanoKatedra zoologie a rybá?stvíVadlejch Jaroslav
tuttnauer 3870ELVsterilizátorOdkaz2010neanoanoKatedra zoologie a rybá?stvíVadlejch Jaroslav
Ettan IPGphor 3dvourozměrná elektroforézaOdkaz2008neanoanoKatedra zoologie a rybá?stvíVadlejch Jaroslav
image scanner IIIskener na ELFo gelyOdkaz2011neanoanoKatedra zoologie a rybá?stvíVadlejch Jaroslav
Mikroskopová kamerafocení objekt?Odkaz2012neanoanoKatedra zoologie a rybá?stvíHlava Jakub
Tullgrén?v aparátzpracování vzork?2012neanoanoKatedra zoologie a rybá?stvíHlava Jakub
Virrib Logger firmy AmetSlo?en? p?ístroj z několika komponent? (malá meteo stani?ka) - mě?ení a zanamenávání teploty a vhkosti vzduchu a p?dyOdkaz2013neanoanoKatedra zoologie a rybá?stvíVejtrubová Markéta
mrazící box Liebherr G 5216mra?eníOdkaz2009neanoneKatedra zoologie a rybá?stvíVadlejch Jaroslav
inkubátor Sanyoinkubace ?ivo?i?ného materiáluOdkaz2012neanoneKatedra zoologie a rybá?stvíVadlejch Jaroslav
váha KERN ABT 120-5DMvá?eníOdkaz2010neanoneKatedra zoologie a rybá?stvíVadlejch Jaroslav
Thermomixer comfortinkubátor pro cytogenetické anal?zyOdkaz2011neanoneKatedra zoologie a rybá?stvíVadlejch Jaroslav
Thermoblockinkubace ?ivo?i?ného materiáluOdkaz2011neanoneKatedra zoologie a rybá?stvíVadlejch Jaroslav
su?árna Memmert UFE 400su?ení materiál?Odkaz2013neanoneKatedra zoologie a rybá?stvíVadlejch Jaroslav
kulov? ml?nek RETSCH MM400mletíOdkaz2011neanoneKatedra zoologie a rybá?stvíVadlejch Jaroslav
mě?ící p?ístroj Multi 3420mě?ení parametr? vodyOdkaz2011neanoneKatedra zoologie a rybá?stvíVadlejch Jaroslav
Master AC 14 EHPmobilní klimatizaceOdkaz2014neanoanoKatedra zoologie a rybá?stvíDouda Karel
Olympus TG2 +PT 053fotoaparát + podvodní pouzdroOdkaz2013neanoanoKatedra zoologie a rybá?stvíDouda Karel
Echolot?Humminbird Fishfinder 698cxi HD?SI?CombosonarOdkaz2014neanoanoKatedra zoologie a rybá?stvíDouda Karel
TECO TC20chladicí jednotka vodyOdkaz2014neanoanoKatedra zoologie a rybá?stvíDouda Karel
digitální kamera - infrabehaviorální anal?zy rybovit?ch obratlovc?Odkaz2013neneneKatedra zoologie a rybá?stvíHork? Pavel
navigace GPS MAP 62 stur?ení stanovi?tě volně ?ijících rybovit?ch obratlovc?Odkaz2013neneneKatedra zoologie a rybá?stvíHork? Pavel
fotoaparát CanoN EOS 650Dfotografie lokalit a stanovi?? pro pozděj?i anal?zu, fotografie rybovit?ch obratlovc? pro morfometrickou anal?zuOdkaz2013neneneKatedra zoologie a rybá?stvíHork? Pavel
objektiv SIGMAfotografie lokalit a stanovi?? pro pozděj?i anal?zu, fotografie rybovit?ch obratlovc? pro morfometrickou anal?zuOdkaz2013neneneKatedra zoologie a rybá?stvíHork? Pavel
objektiv CanoNfotografie lokalit a stanovi?? pro pozděj?i anal?zu, fotografie rybovit?ch obratlovc? pro morfometrickou anal?zuOdkaz2013neneneKatedra zoologie a rybá?stvíHork? Pavel
Lotek SRX 400telemetrické sledování volně ?ijících ?ivo?ich?Odkaz2009neneneKatedra zoologie a rybá?stvíKalous Luká?
Lotek SRX - DLautomatické telemetrické sledování volně ?ijících ?ivo?ich?Odkaz2013neneneKatedra zoologie a rybá?stvíKalous Luká?
Ultra Turrax T25homogenizace tkáníOdkaz2013neanoanoKatedra zoologie a rybá?stvíVadlejch Jaroslav
S 25 N - 10 Gnástroj pro Ultra Turrax T25 (homogenizace)Odkaz2013neanoanoKatedra zoologie a rybá?stvíVadlejch Jaroslav
Rotor 1615 Hettichrotor do centrifugy Universal 320ROdkaz2013neanoanoKatedra zoologie a rybá?stvíVadlejch Jaroslav
Thermomixer Comfort Eppendorfdenaturace extrakt?Odkaz2011neanoanoKatedra zoologie a rybá?stvíVadlejch Jaroslav
KERN ABT 120-5DManalytické váhyOdkaz2010neanoanoKatedra zoologie a rybá?stvíVadlejch Jaroslav
LIEBHERR G 5216mrazící boxOdkaz2009neanoanoKatedra zoologie a rybá?stvíVadlejch Jaroslav
SANYO ULTRA LOWmrazící boxOdkaz2006neanoanoKatedra zoologie a rybá?stvíVadlejch Jaroslav
Kapalinov? chromatograf INGOS (LCD 5000, LCP 5010, LCT 5100)kapalinov? chromatograf (UV-detektor, ru?ní nást?ik) v?etně SWOdkaz2011anoanoanoKatedra kvality zemědělsk?ch produkt?Nov? Pavel
Plynov? chromatograf Agilent 7890Aplynov? chromatograf GC-FID (injektor s autosamplerem na 16 pozic, plamenov? ioniza?ní detektor) v?etně SWOdkaz2011anoanoanoKatedra kvality zemědělsk?ch produkt?Nov? Pavel
Plynov? chromatografAgilent 7890A + Agilent 5975Cplynov? chromatograf GC-MSD (injektor s autosamplerem na 16 pozic, detektor - hmotnostní spektrometr jednoduch? kvadrupol) v?etně SWOdkaz2011anoanoanoKatedra kvality zemědělsk?ch produkt?Nov? Pavel
UV/VIS spektrofotometrjednopaprskov? vln. Délka 200-1100 nm, mě?ení absorbance, transmitance, koncentrace atd.Odkaz" target="_blank">Odkaz2012anoanoanoKatedra kvality zemědělsk?ch produkt?Prok?pková Ludmila
Soxtherm SE 414izolace jedné nebo více organick?ch látek z pevné matrice, extrak?ní systém na principu extrakce dle Soxhleta s krátk?m ?asem anal?zyOdkaz2011anoanoanoKatedra kvality zemědělsk?ch produkt?Prok?pková Ludmila
Rota?ní vakuová odparka Heidolph (Basis Hei-VAP HL)Rota?ní vakuová odparka s lázní, chladi?em a kompresorovou v?věvouOdkaz2011anoanoanoKatedra kvality zemědělsk?ch produkt?Nov? Pavel
kapalinov? chromatograf Variankapalinov? chromatograf (vysokotlaká izokratická pumpa, dávkovací smy?ka, termostat kolony, refraktometrick? detektor) v?etně SW, anal?za rozpustn?ch, netěkav?ch opticky aktivnách slou?eninOdkaz" target="_blank">Odkaz1995anoanoanoKatedra kvality zemědělsk?ch produkt?Kou?imská Lenka
MilkoScan FT 120stanovení základních slo?ek mléka a tekut?ch mlé?n?ch v?robk?Odkaz2005anoanoanoKatedra kvality zemědělsk?ch produkt?Kou?imská Lenka
optick? mikroskop Leica DM 500zvět?ení 4 - 100x: obrazová anal?za mikroorganism?, rostlin, ?ivo?ich?, krystalick?ch a emulzních systém?Odkaz2008anoanoanoKatedra kvality zemědělsk?ch produkt?Legarová Veronika
optick? mikroskop Olympus BH-2zvět?ení 4 - 100x: obrazová anal?za mikroorganism?, rostlin, ?ivo?ich?, krystalick?ch a emulzních systém?Odkaz2006anoanoanoKatedra kvality zemědělsk?ch produkt?Legarová Veronika
Infraváhy?(su?ící váhy) Precisa HA 300anal?za vlhkosti (stanovení su?iny -mléko, s?ry,maso, uzeniny, ovoce, zelenina), rozsah 50 - 160 oC)Odkaz2006anoanoanoKatedra kvality zemědělsk?ch produkt?Dvo?áková Blanka
Centrifuga Hettich Eba 2118000 ot/minOdkaz2012anoanoanoKatedra kvality zemědělsk?ch produkt?Dvo?áková Blanka
Centrifuga Gerber osmimístnábutyrometrické stanovení obsahu tuku v mléceOdkaz2010anoanoanoKatedra kvality zemědělsk?ch produkt?Dvo?áková Blanka
Centrifuga Eppendorf15000ot/minOdkaz2006anoanoanoKatedra kvality zemědělsk?ch produkt?Dvo?áková Blanka
váhy elektronické AND Japanmax 180 g, d=0,1 mgOdkaz1998anoanoanoKatedra kvality zemědělsk?ch produkt?Dvo?áková Blanka
váhy Ohausmax 210 g, d=0,1 mgOdkaz1998anoanoanoKatedra kvality zemědělsk?ch produkt?Dvo?áková Blanka
váhy AND FT-200max 210 g, d=0,1 mgOdkaz2002anoanoanoKatedra kvality zemědělsk?ch produkt?Dvo?áková Blanka
Heidolph MR Hei-Standardmícha?ka magnetická s regulovan?m oh?evem a teplotním ?idlem, rozsah 20-300 oC (+- 5oC), 100-1400 ot/minOdkaz2012anoanoanoKatedra kvality zemědělsk?ch produkt?Dvo?áková Blanka
Muflová pecdo 1100 oCOdkaz1995anoanoanoKatedra kvality zemědělsk?ch produkt?Dvo?áková Blanka
Autokláv PS20Asterilizace(100 - 140 o C, max 60 min.)Odkaz1995anoanoanoKatedra kvality zemědělsk?ch produkt?Dvo?áková Blanka
Extenzograf (inv. KRV)reologické hodnocení těstaOdkaz1994anoanoanoKatedra kvality zemědělsk?ch produkt?Faměra Old?ich
Farinograf (inv. KRV)Vaznost mouky, reologické hodnocení těstaOdkaz1994anoanoanoKatedra kvality zemědělsk?ch produkt?Faměra Old?ich
HTZ po?itadlo (inv. KRV)stanovení hmotnosti 1000 semenOdkaz1994anoanoanoKatedra kvality zemědělsk?ch produkt?Faměra Old?ich
Labofix Brabender (inv. KRV)kombinovaná laboratorní ?isti?ka zrninOdkaz1994anoanoanoKatedra kvality zemědělsk?ch produkt?Faměra Old?ich
Laboratorní ml?n B?hler (inv. KRV)laboratorní mlecí automatOdkaz1994anoanoanoKatedra kvality zemědělsk?ch produkt?Faměra Old?ich
Laboratorní ml?n Y?ceba? Makine (inv. KRV)laboratorní mletí p?enice na moukuOdkaz1994anoanoanoKatedra kvality zemědělsk?ch produkt?Faměra Old?ich
Laboratorní ml?nek pro ?rotování (inv. KRV)p?íprava ?rotu obilovin pro dal?í stanoveníOdkaz1994anoanoanoKatedra kvality zemědělsk?ch produkt?Faměra Old?ich
Su?árny (inv. KRV)stanovení vlhkosti/su?iny vzork?Odkaz1994anoanoanoKatedra kvality zemědělsk?ch produkt?Faměra Old?ich
Muflové pece (inv. KRV)muflové pece na stanovení popele ve vzorcíchOdkaz1994anoanoanoKatedra kvality zemědělsk?ch produkt?Faměra Old?ich
Mineraliza?ní blok a destil. jednotka Kjeltec (inv. KRV)stanovení dusíku/N-látek podle KjeldahlaOdkaz1994anoanoanoKatedra kvality zemědělsk?ch produkt?Faměra Old?ich
Glutomatic s centrifugouvypíra? lepku, stanovení obsahu mokrého lepkuOdkaz1994anoanoanoKatedra kvality zemědělsk?ch produkt?Faměra Old?ich
Seditestrsedimenta?ní index, jakost p?enice, moukyOdkaz1994anoanoanoKatedra kvality zemědělsk?ch produkt?Faměra Old?ich
Falling number (tělískov? viskozimetr) (inv. KRV)?íslo poklesu, úroveň po?kození ?krobuOdkaz1994anoanoanoKatedra kvality zemědělsk?ch produkt?Faměra Old?ich
Amylograf (rota?ní viskozimetr)pr?běh mazovatění ?krobu, po?kození ?krobuOdkaz1994anoanoanoKatedra kvality zemědělsk?ch produkt?Faměra Old?ich
Alveografreologické hodnocení těstaOdkaz1994anoanoanoKatedra kvality zemědělsk?ch produkt?Faměra Old?ich
Rota?ní prosévadlogranulace mouky, tvrdost p?enice, p?íměsi, ne?istotyOdkaz1994anoanoanoKatedra kvality zemědělsk?ch produkt?Faměra Old?ich
Prosévadlot?ídění sladovnického je?meneOdkaz1994anoanoanoKatedra kvality zemědělsk?ch produkt?Faměra Old?ich
Rota?ní pec (inv. KRV)pe?ení pe?iva p?i peka?ském pokusuOdkaz1994anoanoanoKatedra kvality zemědělsk?ch produkt?Faměra Old?ich
T?epa?ka p?eklápěcístanovení reten?ní kapacity moukyOdkaz1994anoanoanoKatedra kvality zemědělsk?ch produkt?Faměra Old?ich
Odst?edivka Ependorf 5416stanovení reten?ní kapacity moukyOdkaz1994anoanoanoKatedra kvality zemědělsk?ch produkt?Faměra Old?ich
Polarimetr / Polamat (inv. KRV)stanovení obsahu sacharosy, ?krobuOdkaz1994anoanoanoKatedra kvality zemědělsk?ch produkt?Faměra Old?ich
Spirálov? hněta? Avancini SP 30zpracování těstaOdkaz1994anoanoanoKatedra kvality zemědělsk?ch produkt?Faměra Old?ich
Hněta? M20A-Mixerzpracování těstaOdkaz1994anoanoanoKatedra kvality zemědělsk?ch produkt?Faměra Old?ich
děli?ka těsta Eberhardt Piccolop?íprava těsta pro pe?ení pe?ivaOdkaz1994anoanoanoKatedra kvality zemědělsk?ch produkt?Faměra Old?ich
rohlíkova? Topos 672.0p?íprava těsta pro pe?ení pe?ivaOdkaz1994anoanoanoKatedra kvality zemědělsk?ch produkt?Faměra Old?ich
kynárna Best For 8T 4060termostat na kynutí těstaOdkaz1994anoanoanoKatedra kvality zemědělsk?ch produkt?Faměra Old?ich
Pec Barbake Maxipe?ení pe?iva v ?ízeném re?imuOdkaz1994anoanoanoKatedra kvality zemědělsk?ch produkt?Faměra Old?ich
mrazák (-80°C) Jouan HX 450Shluboké zmra?eníOdkaz2009neneneKatedra speciální zootechnikyOkrouhlá Monika
termobox MemmerttermoboxOdkaz2011neneneKatedra speciální zootechnikyOkrouhlá Monika
autokláv TuttnauersterilizátorOdkaz2011neanoanoKatedra speciální zootechnikyOkrouhlá Monika
odst?edivka Ependorfodst?ed?ování - 1,5 ml a 10 ml zkumavkyOdkaz2006neanoanoKatedra speciální zootechnikyOkrouhlá Monika
Labnet Power station 300sken na DNA gely (UV a VIS)Odkaz2006neanoanoKatedra speciální zootechnikyOkrouhlá Monika
Gradient Thermal Cycler MultiGenetermostat na DNA anal?zuOdkaz2008neanoanoKatedra speciální zootechnikyOkrouhlá Monika
Jenway Items 3510stolní pH metrOdkaz2013neanoanoKatedra speciální zootechnikyOkrouhlá Monika
Retsch Grindomix GM 200homogenizérOdkaz2005neanoanoKatedra speciální zootechnikyOkrouhlá Monika
analytická váha Denveranalytická váha 0,1mg-220gOdkaz2004neanoanoKatedra speciální zootechnikyOkrouhlá Monika
analytická váha Kernanalytická váha 0,1mg-320gOdkaz2011neanoanoKatedra speciální zootechnikyOkrouhlá Monika
Instron 3342texturometr - pevnost sko?ápky, Warner-Bratzler?v n??Odkaz2008neanoanoKatedra speciální zootechnikyOkrouhlá Monika
k?apkostroj QC SPAkompletní technologická anal?za vajecOdkaz2003neanoanoKatedra speciální zootechnikyOkrouhlá Monika
Soxhlet Velp, SER 148extrakce tukuOdkaz2004neanoanoKatedra speciální zootechnikyOkrouhlá Monika
Heidolph Laborota 4000odpa?ování kapalin pod tlakemOdkaz2003neanoanoKatedra speciální zootechnikyOkrouhlá Monika
Memmert UF 30su?ení vzork?Odkaz2005neanoanoKatedra speciální zootechnikyOkrouhlá Monika
ru?ní spektrofotometr Minoltacelkové vyu?ití pro stanovení kolorimetrieOdkaz2003neanoanoKatedra speciální zootechnikyOkrouhlá Monika
plynov? chromatograf Masterplynov? chromatograf (autosampler, 1 injektor, pec pro 1 kolonu, detektor FID) v?etně SWOdkaz2007neanoanoKatedra speciální zootechnikyOkrouhlá Monika
kapalinov? chromatograf Jasco 2000kapalinov? chromatograf (2 vysokotlaké pumpy, autosampler, smě?ova?, termostat kolon, detektory-diodové pole, fluorescen?ní, refraktometrick? + ultrazvuková lázeň) v?etně SWOdkaz2012neanoanoKatedra speciální zootechnikyOkrouhlá Monika
Kjelflex K 360 + topná hnízda pro 12 tubanal?za dusíkat?ch látekOdkaz2010neanoanoKatedra speciální zootechnikyOkrouhlá Monika
mikroton Leica CM 1850histologick? ?ezOdkaz2005neanoanoKatedra speciální zootechnikyOkrouhlá Monika
spektrofotometr Genesys 10s VisKyvetová spektrofotometrie2008neanoanoKatedra speciální zootechnikyOkrouhlá Monika
ty?ov? mixér Heidolph Silent Crusher Mty?ov? mixér - homogenizování vzorkuOdkaz2009neanoanoKatedra speciální zootechnikyOkrouhlá Monika
t?epa?ka GFL 3006t?epání vzorkuOdkaz2009neanoanoKatedra speciální zootechnikyOkrouhlá Monika
vodní lázeň GFLvodní lázeňOdkaz2009neanoanoKatedra speciální zootechnikyOkrouhlá Monika
odst?edivka Hettich universl 320Rodst?edivkaOdkaz2009neanoanoKatedra speciální zootechnikyOkrouhlá Monika
pH metr WTW 3210 set 4ru?ní pH metrOdkaz2011neanoanoKatedra speciální zootechnikyOkrouhlá Monika
pH metr WTW 330 i setru?ní pH metrOdkaz2005neanoanoKatedra speciální zootechnikyOkrouhlá Monika
muflová pec LACspalování vzork?Odkaz2011neanoanoKatedra speciální zootechnikyOkrouhlá Monika
kutr Robot Coupe R23vertikální kutr - homogenizování vzorkuOdkaz2011neanoanoKatedra speciální zootechnikyOkrouhlá Monika
odst?edivka MPW 54odst?edivkaOdkaz2005neanoanoKatedra speciální zootechnikyOkrouhlá Monika
termobloky Falctermoblok pro hodnocení insemina?ních dávekOdkaz2010neanoanoKatedra speciální zootechnikyOkrouhlá Monika
termobox MemmerttermoboxOdkaz2011neanoanoKatedra speciální zootechnikyOkrouhlá Monika
mikroskop Arsenal LABO COMFORT 1601 LEDmikroskop s digitální kamerouOdkaz2009neanoanoKatedra speciální zootechnikyOkrouhlá Monika
mikroskop Nikonmikroskop s digitální kamerouOdkaz2009neanoanoKatedra speciální zootechnikyOkrouhlá Monika
AlokaultrazvukOdkaz2005neanoanoKatedra speciální zootechnikyOkrouhlá Monika
sondasonda k ultrazvukuOdkaz2005neanoanoKatedra speciální zootechnikyOkrouhlá Monika
R?stová komora Binder KBW 400Kultivace rostlin a hub v definovan?ch teplotnícjOdkaz2011neanoneKatedra zahradnictvíKoudela Martin
Sterilizátor BMT Stericelhorkovzdu?ná sterilizaci materiál??Odkaz2011neanoneKatedra zahradnictvíKoudela Martin
su?árna Memmert UFP 500su?ení vzork?Odkaz2011neneneKatedra zahradnictvíKoudela Martin
Su?árna vakuová s v?věvousu?ení vzork?Odkaz2011neanoanoKatedra zahradnictvíKoudela Martin
Inkubátor t?epací chlazen?r?st biologick?ch organism? za optimálních podmínek teploty, ?asu a pohybu.Odkaz2011neneneKatedra zahradnictvíKoudela Martin
box laminárnívytvá?í sterilní prost?edíOdkaz2011neanoneKatedra zahradnictvíKoudela Martin
autokláv laboratorní 75 lSterilizaceOdkaz2011neanoneKatedra zahradnictvíKoudela Martin
centifuga Universal 320Rodst?edivkaOdkaz2011neanoanoKatedra zahradnictvíKoudela Martin
za?ízení chladícíchladící boxy2007neanoneKatedra zahradnictvíKoudela Martin
mikroskop CX41RF-5mikroskopOdkaz2011neanoanoKatedra zahradnictvíKoudela Martin
analyzátor PCA (C-vit)stanovení vit. COdkaz2005neanoneKatedra zahradnictvíKoudela Martin
Meteorologická stani?ka Meteo UNI (Amet Velké Bílovice)Detailní mě?ení teploty a vlhkosti vzduchu a orosení list?Odkaz2012neneneKatedra zahradnictvíKoudela Martin
Meteorologická staniceSběr meteorologick?ch dat na Pokusné a demonstra?ní stanici v Praze TrojiOdkaz2008neanoanoKatedra zahradnictvíKoudela Martin
Digitální mikroskopické pracovi?tě Nikon - 50i a SMZ800 (SMZ645) - v?. anal?zy obrazu NIS elements ARDigitální pracovi?tě lze vyu?ívat pro morfologicko-anatomické anal?zy ve v?ech oblastech biologieOdkaz2004 - 2011anoanoanoKatedra botaniky a fyziologie rostlinSkalick? Milan
Linka pro p?ípravu mikroskopick?ch preparát? SleeKomplexní p?íprava mikroskopick?ch preparát? v?. barveníOdkaz2011anoanoanoKatedra botaniky a fyziologie rostlinSkalick? Milan
LC/MS/MS Q-TOF (HRMS-HA) Bruker Impact IIanal?za slou?enin pomocí p?esné molekulové hmotnosti s mo?ností fragmentaceOdkaz2015anoanoanoKatedra kvality zemědělsk?ch produkt?Petr Mar?ík
GC/MS/MS Q-TOF (HRMS-HA) Agilent 7200anal?za volatilních slou?enin pomocí p?esné molekulové hmotnosti s mo?ností fragmentaceOdkaz2015anoanoanoKatedra kvality zemědělsk?ch produkt?Petr Mar?ík
MALDI/TOF Autoflex Speed Brukerkvalitativní anal?za protein? a dal?ích makromolekul, biotyping mikrobiálních protein?Odkaz2015anoanoanoKatedra kvality zemědělsk?ch produkt?Petr Mar?ík
systém pro v?robu ultra?isté vody Milipore Direct-Q 3UVprodukce ultra?isté vodyOdkaz2015anoanoanoKatedra kvality zemědělsk?ch produkt?Petr Mar?ík
NMR Ascend 500MHzstrukturní anal?za organick?ch molekulOdkaz2015anoanoanoKatedra kvality zemědělsk?ch produkt?Petr Mar?ík
vakuov? rota?ní koncentrátor miVacvysou?ení a koncentrace mal?ch objem? tekut?ch vzork?Odkaz2015anoanoanoKatedra kvality zemědělsk?ch produkt?Petr Mar?ík
centrifuga Rotanta 460 R - Hettichchlazená centrifuga s variabilními rotoryOdkaz2015anoanoanoKatedra kvality zemědělsk?ch produkt?Petr Mar?ík
Analytické váhy RADWAG AS82/220analytické váhy s p?esností 0.1mgOdkaz2015anoanoanoKatedra kvality zemědělsk?ch produkt?Petr Mar?ík

Napsat komentá?

Va?e emailová adresa nebude zve?ejněna. Vy?adované informace jsou ozna?eny *